ĐÓN CẦU TỨ LIÊN MỚI 17.000 TỶ, HAPPY LAND ĐÔNG ANH CÓ ” SỐT ĐẤT”

𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝑛𝑎𝑦 đ𝑒̂́𝑛 2021 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑠𝑒̃ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 4 𝑐𝑎̂𝑦 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎́ ℎ𝑜̛𝑛 1,4 𝑡𝑦̉ 𝑈𝑆𝐷 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑠𝑜̂𝑛𝑔 𝐻𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑜̂𝑛𝑔 Đ𝑢𝑜̂́𝑛𝑔, đ𝑒̂̉ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢 𝑙𝑜̃𝑖 𝑇ℎ𝑢̉ đ𝑜̂ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑣𝑢̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑝ℎ𝑖́𝑎 Đ𝑜̂𝑛𝑔, 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑛 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 đ𝑖̣𝑎 𝑜̂́𝑐 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑔𝑎̂̀𝑛 đ𝑎̂𝑦 𝑥𝑜̂𝑛 𝑥𝑎𝑜, đ𝑜̂̀𝑛 đ𝑜𝑎́𝑛 …

ĐẤT NGOẠI THÀNH HÀ NỘI ĐANG ” NÓNG” LÊN HÀNG NGÀY

𝑇ℎ𝑒𝑜 𝑜̂𝑛𝑔 𝑇𝑜̂́𝑛𝑔 𝑉𝑎̆𝑛 𝑁𝑔𝑎, 𝐶ℎ𝑢̉ 𝑡𝑖̣𝑐ℎ 𝐻𝑖𝑒̣̂𝑝 ℎ𝑜̣̂𝑖 𝐵𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑇ℎ𝑢̛́ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝐵𝑜̣̂ 𝑋𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔, 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑏𝑖𝑒̂́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑔𝑖𝑎́ 𝑏𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 𝑜̛̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑦𝑒̂́𝑢 đ𝑎𝑛𝑔 “ 𝑛𝑜́𝑛𝑔” 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. Trên thực tế, tại Sóc Sơn, sóng tạo ra cơn …

BA ĐƯỜNG SẼ MỞ THEO QUY HOẠCH CỦA XÃ DỤC TÚ, ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

𝐶𝑜́ 𝑏𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑖 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑜̛̉ 𝑥𝑎̃ 𝐷𝑢̣𝑐 𝑇𝑢́, Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡.1. Đ𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒏𝒐̂́𝒊 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝑻𝒖̛́ 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂𝒐 𝒕𝒐̂́𝒄 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊 – 𝑻𝒉𝒂́𝒊 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂𝒏Đường sẽ mở theo qui hoạch ở xã Dục Tú đáng chú ý có tuyến đường nối cầu Tứ Liên (theo qui hoạch) …

BA ĐƯỜNG SẼ MỞ THEO QUY HOẠCH Ở THỊ TRẤN CHI ĐÔNG, MÊ LINH, HÀ NỘI

𝐶𝑜́ 𝑏𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑦 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎̂́𝑛 𝐶ℎ𝑖 Đ𝑜̂𝑛𝑔, 𝑀𝑒̂ 𝐿𝑖𝑛ℎ, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. 𝟏. Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐤𝐞́𝐨 𝐝𝐚̀𝐢Đường sẽ mở theo quy hoạch ở thị trấn Chi Đông đáng chú ý có tuyến đường Quang Minh kéo dài, dài khoảng 500 m. Tuyến có điểm đầu …

BA ĐƯỜNG SẼ MỞ THEO QUY HOẠCH Ở THỊ TRẤN ĐÔNG ANH, HÀ NỘI

⛅𝐶𝑜́ 𝑏𝑎 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑞𝑢𝑖 ℎ𝑜𝑎̣𝑐ℎ 𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎̂́𝑛 Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ, ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 đ𝑎́𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢́ 𝑦́ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡. 1. 𝑽𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒂𝒊 3Đường sẽ mở theo qui hoạch ở thị trấn (TT) Đông Anh đáng chú ý có một phần của Vành đai 3 dài khoảng 700 m. Trên thực tế, Vành …

HÀ NỘI CHÍNH THỨC THÔNG XE CẦU THĂNG LONG VÀO NGÀY 7/1

𝐇𝐀̀ 𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐗𝐄 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐇𝐀̆𝐍𝐆 𝐋𝐎𝐍𝐆 𝐕𝐀̀𝐎 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟕/𝟏𝐶𝑎̂̀𝑢 𝑇ℎ𝑎̆𝑛𝑔 𝐿𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑎̂́𝑝 𝑟𝑢́𝑡 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑚𝑢̣𝑐 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑥𝑒 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 7/1 𝑠𝑎̆́𝑝 𝑡𝑜̛́𝑖. Theo Cổng thông tin Bộ Giao thông Vận tải, từ 9 giờ sáng ngày 7/1/2021, các phương tiện có …

DỰ ÁN XÂY NHÀ THI ĐẤU HUYỆN ĐÔNG ANH – TP HÀ NỘI

🆘𝐃𝐔̛̣ 𝐀́𝐍 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐓𝐇𝐈 Đ𝐀̂́𝐔 𝐇𝐔𝐘𝐄̣̂𝐍 Đ𝐎̂𝐍𝐆 𝐀𝐍𝐇 – 𝐓𝐏 𝐇𝐀̀ 𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝟐𝟕𝟎 𝐓𝐘̉ Đ𝐎̂̀𝐍𝐆 ️🎯CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC MÔN THI ĐẤU SEAGAMES 31 VÀ CÁC MÔN THỂ THAO TẠI VIỆT NAM 🔷Dự án Xây dựng hạng mục Nhà thi đấu đa năng thuộc dự án Xây …

TẠO ĐỘNG LỰC ĐƯA HUYỆN ĐÔNG ANH ” CẤT CÁNH”, PHÁT TRIỂN BỨC PHÁ

Ngày 27/11, tại buổi làm việc với Huyện ủy Đông Anh về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 và giai đoạn 2020-2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư …

CẬN CẢNH CÁC ĐỊA ĐIỂM CẦU TỨ LIÊN SẼ ĐI QUA

Theo Quy hoạch, sẽ xây dựng 18 công trình đường bộ vượt sông Hồng trong khu vực Hà Nội. Cầu Tứ Liên là cầu quan trọng trong số 8 cầu dự kiến xây dựng mới trong khu vực đô thị trung tâm, kết nối trực tiếp đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, đường Vành đai …

097.132.2244

1
Bạn cần hỗ trợ?